We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Details   Accept

rendi

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://www.rendi.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Helpy Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

 

Üzemeltető adatai:

 

Cégnév: Helpy Kft.

Székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.

Cégjegyzékszám:  19-09-520167

Adószám:  25510788-2-19

Elektronikus levélcím: [email protected]

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-89731/2015.

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2015.08.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán, és e-mailben ad tájékoztatást.

1.3 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az „Felhasználóval” megkötött szerződéseket a Helpy Kft. nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a http://rendi.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a szolgáltatást igénylő ügyfelek (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló  szolgáltatást végzők (továbbiakban: Szolgáltató) egyikével, aki szolgáltatást nyújt a Felhasználónak. Szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza: a www.rendi.hu oldalon mindenkor megrendelhető higiéniai szolgáltatások (takarítási szolgáltatások), lomtalanítási, költöztetési és bútorszállítási szolgáltatások.

2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az Üzemeltető nem végez szolgáltatást, az Üzemeltető  szolgáltatást közvetít.

2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Adminisztrációs felület), ahol foglalást (továbbiakban: Foglalás) tud leadni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő szolgáltatás csomagot, elfogadva a szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Foglalást.

3.3. A Felhasználó vállalja, hogy takarítási szolgáltatás rendelése esetén a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja, amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt  az Üzemeltetőn keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.

4. Díjazás

4.1. Leadott Foglalásban szereplő szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

  4.1.1.  A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért bankkártyával, vagy Rendi egyenleggel tud fizetni. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően egyből levonódik a Felhasználó számlájáról és/vagy Rendi egyenlegéről. Amennyiben rendszeresen (heti, kétheti, havi rendszeresség esetén) igénybe veszi a Felhasználó a szolgáltatást, úgy a második alkalomtól kezdődően a szolgáltatás díja minden foglalt időpont előtt 72 órával automatikusan levonódik.

4.1.2. Az - Üzemeltető által a Felhasználó felületén jóváírt - Rendi egyenleget a Felhasználó kizárólag az adott összeg jóváírásától számított három hónapon belül jogosult a megrendelt szolgáltatás kifizetésére felhasználni. A három hónap érvényességi idő lejártát követően az Üzemeltető külön értesítés nélkül törölheti a fel nem használt egyenleget. Amennyiben többszöri egyenlegjóváírás történt, úgy a legutóbbi jóváírástól számított három hónapon belül lehet az egyenleget felhasználni.

 4.1.3. Automata kártyás fizetés. Ha Felhasználó a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ rendszeres szolgáltatáshoz, az Automata bankkártyás fizetés elérhetővé válik. Az automata fizetés esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetők ki az esedékes díjbekérők. Rendszeres szolgáltatás esetében a rendszeres jövőbeli  szolgáltatás kiegyenlítését legkésőbb 72 órával a  szolgáltatás előtt az Üzemeltető ellenőrzi és amennyiben a Felhasználó fizetési státuszát megvizsgálva „Nem teljesült Fizetés”-t állapít meg, levonja automatikusan a  szolgáltatás összegét. Felhasználó rendelhet további szolgáltatásokat 24 órával a  teljesítés megkezdése előtt is. A  szolgáltatás végeztével Üzemeltető újbóli ellenőrzést készít 24 órával a  szolgáltatás után a fizetési státuszról és amennyiben a  szolgáltatás befejeztéig további  árat befolyásoló extra szolgáltatások voltak hozzáadva a megrendeléshez, az Üzemeltető automatikusan levonja a még ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékét. Túlfizetés esetén az Üzemeltető a fennmaradt összeget a Felhasználó „Rendi egyenlegén” írja jóvá a  szolgáltatás teljesítését követő 24 órán belül.

 4.1.4. Automata bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Üzemeltető ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.

 4.1.5. Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 3 nappal kerül felszámolásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Üzemeltető legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az Üzemeltető felfüggeszti a bankkártya további terhelését. Amennyiben 48 órával a rendszeres  szolgáltatás megkezdése előtt az Üzemeltetőnek nem sikerül az automata bankkártyás fizetés keretében levonni a  szolgáltatás összegét, úgy az Üzemeltető a szóban forgó megrendelést lemondottnak tekinti.

 4.1.6. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (OTP Bank, Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Üzemeltetőnél.

 4.1.7. Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetés esetén Üzemeltető levonhat 1500,-Ft-nyi kauciót, amely a Felhasználó oldali 24 órán belüli lemondás fedezete. Amennyiben a szolgáltatás sikeresen megvalósul, a végösszegből levonódik az 1500-Ft-os kaució, így a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásnak végösszege 1500,-Ft-al csökken. Amennyiben az Üzemeltető hibájából meghiúsul a szolgáltatás, 30 napon belül köteles visszautalni az 1500,-Ft-os kauciót.

4.1.8. A szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • Rendszerüzenet az Üzemeltető honlapján
  • Facebook oldal
  • E-mail üzenet
  • Hírlevél

5. Számlázás

5.1. Szolgáltatás nyújtását követően a Szolgáltató a szolgáltatásról számlát, szolgáltatótól függően e-számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

    5.2.1 Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadásakor az „áfás számla” gomb megnyomásával. A megrendelés elvégzése után - „pénztártól való távozást” követően-, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

    5.2.2. A kiközvetített Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. Ebben az esetben a Szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes számlát állíthat ki.

    5.2.3. Amennyiben a Szolgáltató magánszemély, abban az esetben az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges a Felhasználó részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül a Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000 Ft regisztrációs díjfizetés ellenében.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak. Az Üzemeltető semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amelyet a Szolgáltató okozott a Felhasználónak.

6.2. A Felhasználó által biztosított tisztítószerek, eszközök rendeltetésszerű használata folytán bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A nem szerződésszerű teljesítésért sem a Szolgáltató, sem az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ablakon, vagy más üveges felületen bekövetkezett, fagyásból eredő repedés vagy törés miatt sem a Szolgáltató, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.3. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:

    6.3.1. A Szolgáltató 1 000 000Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.

    6.3.2. Az Üzemeltető a Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.

6.4. A Szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítási szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. A Felhasználónak az elvégzett szolgáltatással kapcsolatos panaszát igazolnia szükséges (pl.: fotó küldésével). Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:

    6.4.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Szolgáltató felé.

    6.4.2. Ilyen esetén a Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt szolgáltatásokat.

    6.4.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.

    6.4.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a szolgáltatásért a Szolgáltató részére).

    6.4.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Szolgáltató között, mely időben a Szolgáltató visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt szolgáltatásokat.

7. A Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt szolgáltatást.

7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Szolgáltatást.

7.5. A Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

7.6. szolgáltatás nyújtását követően a szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.

8.2. Amennyiben a Felhasználó ez irányú igényét a Foglalásban külön nem jelölte, tisztítószer és/vagy takarítóeszköz extra rendelésével, biztosítja a szükséges tisztítószereket és takarítóeszközöket.

8.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Szolgáltató számára.

8.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az Üzemeltetővel.

8.5 Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót és Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Szolgáltatóval való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a  Szolgáltatót az Üzemeltető megkerülésére, úgy az Üzemeltető jogosult az Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni. Az Üzemeltető tájékoztatja továbbá az Felhasználót, hogy az Szolgáltatók jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Üzemeltető-t értesíteni.

8.6 Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Szolgáltatót gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Szolgáltatói által történő elfogadása és az Üzemeltető megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik az Üzemeltető felé.

8.7 Üzemeltető az ilyen jellegű magatartások visszaszorítása céljából Szolgáltatóinál próbavásárlásokat végezhet.  

9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:

    9.1.1. Amennyiben a Szolgáltató nem tud bejutni a háztartásba vagy a helyszínen derül ki, hogy a Felhasználó nem tart igényt a megrendelt szolgáltatásra, akkor a teljes takarítási díj levonásra kerül.

    9.1.2. Ha a Felhasználó 36 órával a kezdés előtt lemondja egyszeri rendelését, abban az esetben 2500 Ft lemondási díjat számol fel az Üzemeltető.

    9.1.3. Heti, illetve kétheti rendelés esetén legalább 5 alkalom, havi megrendelés esetén legalább 3 alkalom igénybevétele szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó jogosult legyen a kedvezményre. Ha 5, vagy 3 alkalom előtt lemondásra kerül a teljes rendelés, úgy visszamenőleg levonásra kerül a jogtalanul igénybe vett kedvezmény mértéke, továbbá 5000 Ft egyszeri lemondási díjat számol fel az Üzemeltető.

Ha elégedetlenség következtében kerül lemondásra a teljes rendelés, akkor ezt minden esetben jelezni kell az Üzemeltető felé, aki másik Szolgáltatót biztosít a Felhasználó számára. Minden esetben a Felhasználói profil használata javasolt, hiszen ott egyszerűen, pár kattintással módosítható a rendelés a Felhasználó részéről.

Amennyiben a helyszínen, a szolgáltatás megkezdésének idejében történik meg a lemondás, úgy a nem teljesült szolgáltatás díja nem kerül visszautalásra a Felhasználó felé.

   9.1.4. Heti és kétheti takarítási szolgáltatás rendelés során legalább 5 alkalom igénybevétele kötelező. Heti rendelés során 7 héten belül kell felhasználni a takarítást, míg kéthetinél 14 héten belül. Havi takarítási szolgáltatás rendelés során 3 alkalom igénybevétele kötelező 5 hónapon belül.

9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Szolgáltató által:

    9.2.1. Amennyiben a Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Szolgáltatót rendelhessen a Foglaláshoz.

    9.2.2. Amennyiben a Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az észszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások teljesítésének időpontját a Szolgáltató javára.

    9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Szolgáltató és a Felhasználó között, az Üzemeltető másik Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.

9.3 Visszafizetések:

    9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a  Szolgáltató által való megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat, mely a Szolgáltatónak került kifizetésre.

10. Kedvezmények

    10.1. Az Üzemeltető által nyújtott, takarítási szolgáltatásra vonatkozó százalékos kedvezmények két típusra oszthatók: rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolandó, a nem egyszeri alkalomra rendelt takarítási szolgáltatásra adott, az alapcsomag árából levonódó  18, 15, vagy 6 százalékos kedvezmény, amely már az első alkalomtól érvényes. Minden más százalékos kedvezmény eseti kedvezménynek minősül. Az  Üzemeltető által nyújtott eseti kedvezmények, mindig az új megrendelésekre vonatkoznak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze, valamint mindig az alapcsomag árából  vonódnak le. Rendszeres takarítás rendelése esetén, csak az első alaklomra érvényesíthető.

 Ajándék extra kínálása esetén a megadott extrák egyikét ingyenesen lehet hozzáadni a választott alapcsomaghoz, függetlenül attól, hogy egyszeri, vagy rendszeres takarítást rendel a Felhasználó, de szintén csak az első alkalomra érvényesíthető.

A további szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények, rendszeresség hiányban mindig csak egy alkalomra érvényesíthetők.

11. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

11.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

11.2 Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltető-vel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltető-nek a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

11..3 Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

11.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat, az Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

11.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll. Mindkét Fél, a Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért.

12.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

12.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.