We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Details   Accept

rendi

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://www.rendi.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Felhasználókötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Helpy kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Üzemeltető adatai

Cégnév: Helpy Kft..
Székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.
Cégjegyzékszám: 19-09-520167
Adószám': 25510788-2-19
Elektronikus levélcím: [email protected]
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-89731/2015.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2015.08.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán, és e-mailben ad tájékoztatást.

1.3 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az „Felhasználóval” megkötött szerződéseket Helpy kft. nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a http://rendi.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfelek (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló takarítási szolgáltatást végzők (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) egyikével, aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Üzemeltető nem végez takarítási szolgáltatást, az Üzemeltető takarítási szolgáltatást közvetít.

2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Takarítási Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára takarítási szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Adminisztrációs felület), ahol foglalást (továbbiakban: Foglalás) tud leadni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot, elfogadva a takarítási szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Foglalást.

3.3. A Felhasználó vállalja, hogy a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja, amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt a Takarítási Szolgáltatón keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.

4. Díjazás

4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

  4.1.1.  A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért bankkártyával, vagy Rendi egyenleggel tud fizetni. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően egyből levonódik a Felhasználó számlájáról és/vagy Rendi egyenlegéről. Amennyiben rendszeresen (heti, kétheti, havi rendszeresség esetén) igénybe veszi a Felhasználó a szolgáltatást, úgy a második alkalomtól kezdődően a takarítás díja minden foglalt időpont előtt 72 órával automatikusan levonódik.

 4.1.2. Automata kártyás fizetés. Ha Felhasználó a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ rendszeres takarításához, az Automata bankkártyás fizetés elérhetővé válik. Az automata fizetés esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Rendszeres takarítás esetében a rendszeres jövőbeli takarítás kiegyenlítését legkésőbb 72 órával a takarítás előtt az Üzemeltető ellenőrzi és amennyiben a Felhasználó fizetési státuszát megvizsgálva „Nem teljesült Fizetés”-t állapít meg, levonja automatikusan a takarítás összegét. Felhasználó rendelhet további szolgáltatásokat 24 órával a takarítás megkezdése előtt is. A takarítás végeztével Üzemeltető újbóli ellenőrzést készít 24 órával a takarítás után a fizetési státuszról és amennyiben a takarítás befejeztéig további szolgáltatások voltak hozzáadva a megrendeléshez, az Üzemeltető automatikusan levonja a még ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékét. Túlfizetés esetén az Üzemeltető a fennmaradt összeget a Felhasználó „Rendi egyenlegén” írja jóvá a takarítást követő 24 órán belül.

 4.1.3. Automata bankkártyás fizetés esetén Felhasználó az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Üzemeltető ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.

 4.1.4. Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 3 nappal kerül felszámolásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Üzemeltető legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után Üzemeltető felfüggeszti a bankkártya további terhelését. Amennyiben 48 órával a rendszeres takarítás megkezdése előtt az Üzemeltetőnek nem sikerül az automata bankkártyás fizetés keretében levonni a takarítás összegét, úgy az Üzemeltető a szóban forgó megrendelést lemondottnak tekinti.

 4.1.5. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (OTP Bank, Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Üzemeltetőnél.

 4.1.6. Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetés esetén Üzemeltető levonhat 1500,-Ft-nyi kauciót, amely a Felhasználó oldali 24 órán belüli lemondás fedezete. Amennyiben a takarítás sikeresen megvalósul, a végösszegből levonódik az 1500-Ft-os kaució, így a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásnak végösszege 1500,-Ft-al csökken. Amennyiben Üzemeltető hibájából meghiúsul a szolgáltatás, 30 napon belül köteles visszautalni az 1500,-Ft-os kauciót.

 

4.1.7 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • Rendszerüzenet az Üzemeltető honlapján
  • Facebook oldal
  • E-mail üzenet
  • Hírlevél

5. Számlázás

5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról számlát, szolgáltatótól függően e-számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

 

    5.2.1 Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadásakor az „áfás számla” gomb megnyomásával. A megrendelés elvégzése után -„pénztártól való távozást” követően-, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Takarítási Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].
    5.2.2. A kiközvetített Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. Ebben az esetben a Takarítási Szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes számlát állíthat ki.
    5.2.3. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató magányszemély, abban az esetben az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges a Felhasználó részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül a Takarítási Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a takarítási szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000. Ft regisztrációs díjfizetés ellenében.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak. Az Üzemeltető semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amelyet a Takarítási Szolgáltató okozott a Felhasználónak.

6.2. A Felhasználó által biztosított tisztítószerek rendeltetés szerű használata folytán bekövetkezett károkért a Takarítási Szolgáltató felelősséget nem vállal. A nem szerződésszerű teljesítésért sem a Takarítási Szolgáltató, sem az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ablakon, vagy más üveges felületen bekövetekzett, fagyásból eredő repedés, vagy törés miatt sem a Takarítási Szolgáltató, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.3. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt Takarítási szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:
    6.3.1. A Takarítási Szolgáltató 1 000 000,-Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.
    6.3.2. Az Üzemeltető a Takarítási Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.

6.4. A Takarítási Szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítási szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:
    6.4.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Takarítási Szolgáltató felé.
    6.4.2. Ilyen esetén a Takarítási Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
    6.4.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.
    6.4.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási Szolgáltató részére).
    6.4.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Takarítási Szolgáltató között, mely időben a Takarítási Szolgáltató visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.

7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.

7.5. A Takarítási Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

7.6. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.

8.2. Amennyiben ez irányú igényét a Foglalásban megjelölte, biztosítja a szükséges tisztítószereket és takarítóeszközöket.

8.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Takarítási Szolgáltató számára.

8.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Takarítási Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az Üzemeltetővel.

8.5 Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót és Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Takarítási Szolgáltatóval való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a Takarítási Szolgáltatót a Üzemeltető megkerülésére, úgy a Üzemeltető jogosult az Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni. Üzemeltető tájékoztatja továbbá az Felhasználót, hogy az Takarítási Szolgáltatók jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Üzemeltető-t értesíteni.

 

8.6 Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Takarítási Szolgáltatót gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Takarítási Szolgáltatói által történő elfogadása és a Üzemeltető megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Takarítási Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik a Üzemeltető felé.

 

8.7 Üzemeltető az ilyen jellegű magatartások visszaszorítása céljából Takarítási Szolgáltatóinál próbavásárlásokat végezhet.   

 

9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:
    9.1.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem tud bejutni a háztartásba vagy a helyszínen derül ki, hogy a Felhasználó nem tart igényt a megrendelt takarításra, akkor a teljes takarítási díj levonásra kerül.
    9.1.2. Ha a Felhasználó 36 órával a kezdés előtt lemondja egyszeri rendelését, abban az esetben 2500 Ft lemondási díjat számol fel az Üzemeltető.
    9.1.3. Heti, illetve kétheti rendelés esetén legalább 5 alkalom, havi megrendelés esetén legalább 3 alkalom igénybevétele szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó jogosult legyen a kedvezményre. Ha 5, vagy 3 alkalom előtt lemondásra kerül a teljes rendelés, úgy visszamenőleg levonásra kerül a jogtalanul igénybe vett kedvezmény mértéke, továbbá 5000 Ft egyszeri lemondási díjat számol fel az Üzemeltető.

Ha elégedetlenség következtében kerül lemondásra a teljes rendelés, akkor ezt minden esetben jelezni kell az Üzemeltető felé, aki másik Takarítási Szolgáltatót biztosít a Felhasználó számára. Minden esetben a Felhasználói profil használata javasolt, hiszen ott egyszerűen, pár kattintással módosítható a rendelés a Felhasználó részéről.

   9.1.4. Heti és kétheti rendelés során legalább 5 alkalom igénybevétele kötelező. Heti rendelés során 7 héten belül kell felhasználni a takarítást, míg kéthetinél 14 héten belül. Havi rendelés során 3 alkalom igénybevétele kötelező 5 hónapon belül.

9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Takarítási Szolgáltató által:


    9.2.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Takarítási Szolgáltatót rendelhessen a Foglaláshoz.
    9.2.2. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az ésszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások teljesítésének időpontját a Takarítási Szolgáltató javára.
    9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó között, az Üzemeltető másik Takarítási Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.

9.3 Visszafizetések:
    9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a Takarítási Szolgáltató által való megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat, mely a Takarítási Szolgáltatónak került kifizetésre.

10. Kedvezmények

    10.1. A takarítási szolgáltató által nyújtott százalékos kedvezmények két típusra oszthatók: rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolandó, a nem egyszeri alkalomra rendelt takarítási szolgáltatásra adott, az alapcsomag árából levonódó 10, 8 vagy 6 százalékos kedvezmény, amely az első alkalom kivételével összes alkalomra érvényes. A kedvezmény a Felhasználó Rendi egyenlegén íródik jóvá és a második alkalomtól kezdve, automatikusan felhasználásra kerül a további takarítások kifizetésekor. Minden más százalékos kedvezmény eseti kedvezménynek minősül. A takarítási szolgáltató által nyújtott eseti kedvezmények, mindig az új megrendelésekre vonatkoznak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze, valamint mindig az alapcsomag árából vonódik le. Rendszeres takarítás rendelése esetén, csak az első alaklomra érvényesíthető.
 Ajándék extra kínálása esetén a megadott extrák egyikét ingyenesen lehet hozzáadni a választott alapcsomaghoz, függetlenül attól, hogy egyszeri, vagy rendszeres takarítást rendel a Felhasználó, de szintén csak az első alkalomra érvényesíthető.

11. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

11.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

 

11.2 Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltető-vel szemben a Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltető-nek a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

11..3 Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

 

11.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

 

11.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználóáltali szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználóregisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 

12. Záró rendelkezések

12.1. A Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll. Mindkét Fél, a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért.

12.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

12.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.