We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Details   Accept

rendi

Regisztrációs adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő:

 

Név: Helpy Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.

Cg.: 19-09-520167

Adószám: 25510788-2-10

 

 

2. A kezelhető személyes adatok köre:

 • a természetes személy neve,
 • születési neve,
 • születési helye, ideje,
 • anyja neve,
 • lakcím,
 • képesítési adatok,
 • fénykép,
 • telefonszám,
 • email cím,
 • a jelentkezőről készített feljegyzés (ha van). 

 

3. A személyes adatok kezelésének célja:

 • a jelentkezés, kapcsolatfelvétel, a pályázat elbírálása,
 • a kiválasztottal közvetítői szerződés kötése.
 • Az érintett tájékoztatása, amennyiben az Adatkezelő nem kíván vele szerződni

 

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelőnél a vezető tisztségviselő, takarító szolgáltatókat felkutató feladatokat ellátó munkavállalók. 

 

6. A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • a jelentkezés, pályázat elbírálásának teljes időtartama alatt, a szerződéskötés napjáig
 • haladéktalanul törölni kell annak adatait, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 

7. Az Adatkezelő csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. A hozzájárulást a toborzás lezárását követően írásban kell kérni a jelentkezőtől.

8. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

9. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az 5. pontban meghatározott személyek ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

10. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

11. Az adatkezelés kapcsán az érintett az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelőnél, a részére e-mail vagy postai úton megküldésre kerülő kifejezett kérelemmel

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak törlését,
 4. személyes adatainak zárolását (korlátozását).

 

Fentieken túlmenően az érintetteket még a további jogok illetik meg:

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az érintett hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400

e-mail: [email protected]

Weboldal: http://www.naih.hu/